Nasz łańcuch dostaw

Zaktualizowano w grudniu 2015 r.

Firma Arbonne przestrzega zapisów ustawy California Transparency in Supply Chains Act z 2010 roku oraz The Modern Slavery Act z 2015 roku.

Zgodnie z zasadami, których przestrzegamy, oczekujemy od naszych dostawców, że będą postępować według obowiązujących w branży praw, przepisów, ustaw i wymagań. Firma Arbonne wymaga od swoich dostawców przestrzegania prawa związanego z wielkością wynagrodzenia oraz ilością godzin pracy, w tym zapisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, pracy w nadgodzinach oraz maksymalnej ilości godzin pracy, a także przestrzegania przepisów związanych z molestowaniem, dyskryminacją lub innymi formami prześladowania. Dostawcy firmy Arbonne muszą przestrzegać wymagań związanych z równouprawnieniem podczas procesu rekrutacji oraz w miejscu pracy, co oznacza oferowanie jednakowych szans i możliwości wszystkim osobom niezależnie od ich rasy, koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej oraz pochodzenia. Dostawcy, którzy świadomie łamią te prawa lub nagminnie je ignorują, nie otrzymują od Arbonne propozycji współpracy.

Firma Arbonne stosuje praktyki uczciwego zatrudnienia i wymaga tego samego od swoich dostawców. Arbonne nie będzie współpracować z dostawcami, którzy zatrudniają osoby nieletnie lub więźniów, nie oferują pracownikom wynagrodzenia za ich pracę, stosują kary cielesne albo inne formy fizycznego lub psychologicznego przymusu w ramach utrzymania dyscypliny. Firma Arbonne dba o bezpieczeństwo procesu powstawania, wytwarzania i dystrybucji swoich towarów bez powodowania ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, pracowników firmy lub środowiska. Dostawcy współpracujący z Arbonne muszą spełniać wszystkie standardy wyznaczone przez organy regulacyjne i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. W obowiązku każdego dostawcy Arbonne leży zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków, urazów oraz ryzyka dla zdrowia jego pracowników.

W celu zapewnienia, że wszystkie nasze założenia są spełnione, nadzorujemy działania naszych dostawców i przeprowadzamy ich ocenę. Dostawcy, którzy są potencjalnymi partnerami biznesowymi Arbonne muszą spełnić wymagania kwalifikacyjne stawiane przez naszą firmę, aby rozpocząć z nami współpracę. Program kwalifikacyjny może obejmować wstępną ocenę wydajności, samoocenę, referencje od klientów oraz oficjalny audyt. Dostawcy, którzy spełnią te wymagania, będą nadal oceniani i będzie od nich wymagane uzyskanie odpowiednich certyfikatów lub poddanie się inspekcji, analizie danych dotyczących zażaleń oraz audytowi powiązanemu z oceną ryzyka w oparciu o liczne kryteria. Firma Arbonne stale szkoli swoich pracowników w zakresie zasad dotyczących łańcucha dostaw. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy również współpracować z osobami spoza firmy.

Arbonne jest dumnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) i przestrzega wszelkich zasad Kodeksu Etycznego PSSB. Więcej informacji można znaleźć na stronie pssb.pl.

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
WARUNKI | POLITYKA PRYWATNOŚCI | NASZ ŁAŃCUCH DOSTAW | bezpieczeństwo |

© 2020 ARBONNE INTERNATIONAL, LLC