Warunki korzystania ze strony oraz warunki składania zamówień Arbonne

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r.

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) (wraz z naszą Polityką Ochrony Danych and Polityką Cookie) określa prawne warunki korzystania przez użytkowników ze strony arbonne.pl, jak również wszelkich innych stron nadzorowanych przez Arbonne International, LLC w Polsce, łącznie z aplikacjami na telefon komórkowy („Strony”), a także warunki zakupu lub korzystania z wszelkich towarów lub usług Arbonne w Polsce. Strony są własnością i zostały stworzone przez Arbonne International, LLC i są nadzorowane przez Arbonne UK Limited (dalej „Arbonne”, albo „My”).

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przed przystąpieniem do korzystania ze Strony użytkownik powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu dostępną na Stronie w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia jego pobranie, zachowanie i wydrukowanie.

Korzystanie ze Strony i usług świadczonych przez Arbonne za pośrednictwem Strony jest nieodpłatne.

Umożliwiając korzystanie ze Strony, Arbonne (Usługodawca) świadczy m.in. następujące usługi („Usługi”):

  1. dostęp do podstawowych informacji dotyczących Arbonne, w tym dotyczących zasad współpracy jako Konsultant lub Klient Preferencyjny;
  2. dostęp do ogólnodostępnego katalogu produktów oferowanych przez Arbonne;
  3. dostęp do informacji dotyczących składania zamówień na produkty Arbonne;
  4. udzielanie szczegółowych informacji dotyczących współpracy jako Konsultant lub Klient Preferencyjny, w szczególności dostęp do indywidualnego konta Konsultanta, a także dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wszelkich programów motywacyjnych organizowanych przez Arbonne, w tym do regulaminów tych programów;
  5. sklep internetowy, w którym Konsultanci oraz Klienci Preferencyjni mogą dokonać zakupu produktów oferowanych przez Arbonne w ramach współpracy z Arbonne;
  6. udostępnianie wszelkiego rodzaju materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Arbonne i przeznaczonych dla Konsultantów;
  7. 7. udostępnianie, po uprzednim zalogowaniu się do serwisu internetowego, wszelkich aplikacji i funkcjonalności przeznaczonych dla Konsultantów i związanych ze współpracą z Arbonne.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU, JAK RÓWNIEŻ DO MODYFIKACJI ALBO ZAPRZESTANIA OFEROWANIA TOWARÓW I USŁUG NA STRONACH W DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ NAS CZASIE. POPRZEZ DALSZE KORZYSTANIE ZE STRON ALBO DOKONYWANIE ZAKUPÓW TOWARÓW LUB USŁUG OD ARBONNE PO PUBLIKACJI TAKICH ZMIAN W INTERNECIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OBJĘCIE GO TAKIMI ZMIANAMI. ZMIANY ODNOSZĄ SIĘ DO OPERACJI I TRANSAKCJI DOKONYWANYCH PO OGŁOSZENIU ZMIAN NA STRONIE ARBONNE.PL.

Arbonne prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Strony, jednakże nie gwarantuje jej stałej dostępności, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania. Naszym celem jest regularne aktualizowanie Strony i możemy od czasu do czasu zmieniać jej zawartość. W razie potrzeby, możemy zawiesić dostęp użytkownika do Strony albo zawiesić dostępność Strony ze względu np. na czynności konserwacyjne. Wszelkie materiały na naszej Stronie mogą być przez pewien czas nieaktualne, a My nie mamy obowiązku aktualizacji takich materiałów.

Dostęp do Strony jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania albo zmiany serwisu, który oferujemy na naszej Stronie bez uprzedzenia (zob. poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu nasza Strona nie będzie dostępna w danym czasie albo z jakiegokolwiek powodu.

Serwis jest prowadzony w formie „jaka jest”. Można polegać na niniejszym serwisie wyłącznie na własne ryzyko. Porady, opinie oraz oświadczenia nie powinny stanowić podstawy istotnych osobistych, zdrowotnych, prawnych czy finansowych decyzji. Należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą w celu otrzymania konkretnej porady, która będzie właściwa w danej sytuacji. Nie gwarantujemy, że niniejszy serwis będzie działał bez przerw oraz bez błędów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia, przerwy i nieścisłości w zakresie informacji i innych materiałów, które są udostępniane w niniejszym serwisie albo za jego pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za oraz ryzyko utraty, w tym utraty danych, wynikające z pobierania materiałów lub korzystania z naszej Strony lub niniejszego serwisu. Pomimo, że podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapobieżenia wprowadzeniu wirusów albo innych szkodliwych materiałów do niniejszego serwisu, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy, że niniejszy serwis albo materiały, które mogą zostać z niego pobrane, nie będą zawierać takich szkodliwych treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z powyższego.

Dostęp do ogólnodostępnej części Strony posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności wypełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w serwisie internetowym. Arbonne dokona wyodrębnienia zasobów serwisu internetowego, do których pełny dostęp będą posiadać wyłącznie użytkownicy, którzy dokonali pomyślnej rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony, w szczególności wówczas, gdy nie akceptuje treści niniejszego Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej Strony albo do całej Strony użytkownikom, którzy się u Nas zarejestrowali.

Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system komputerowy użytkownika następujących minimalnych wymagań:

  1. zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8.0 lub nowszych, FireFox 11.0 lub nowszych, Chrome 10 lub nowszych;
  2. strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1280 x 1024;
  3. w pewnych przypadkach konieczne jest zastosowanie oprogramowania Java Script.

2. Dostępność.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie nam pełnych i aktualnych informacji rejestracyjnych. Osobom, które nie ukończyły 16 roku życia, nie wolno podawać danych osobowych na naszych Stronach. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może korzystać z naszych Stron pod nadzorem rodzica albo opiekuna, który ukończył 18 lat. O ile nie wskazano inaczej, materiały znajdujące się na Stronach są prezentowane wyłącznie dla celów promowania produktów dostępnych w Polsce. Arbonne nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zawarte na Stronach nadają się do użytku albo są dostępne w innych państwach. Osoby, które zdecydują się na wejście na Strony z innych państw robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie miejscowych przepisów prawa, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Produkty Arbonne zamawiane ze Stron nie mogą być wysyłane do innego kraju, poza granice Polski. Zakup lub korzystanie z jakichkolwiek towarów lub usług Arbonne poza terytorium Polski jest regulowane przez Warunki korzystania i inne przepisy zawarte na stronach określonych państw, w których mają zastosowanie. Jako firma należąca do branży sprzedaży bezpośredniej, która działa za pośrednictwem sieci niezależnych dystrybutorów („Niezależnych Konsultantów Arbonne”), oraz jako importer i wytwórca żywności, produktów spożywczych, kosmetyków z sektora pielęgnacji ciała oraz wellness (z których prawie wszystkie podlegają przepisom obowiązującym w danym kraju) Arbonne może sprzedawać swoje produkty wyłącznie w krajach, w których spełniła odpowiednie wymagania prawne i funkcjonuje poprzez sieć Niezależnych Konsultantów Arbonne. W Europie Niezależni Konsultanci Arbonne mogą sprzedawać produkty w Wielkiej Brytanii oraz Polsce, dlatego produkty sprzedawane w Europie mogą być wysyłane wyłącznie na adresy w Wielkiej Brytanii lub Polsce.

3. Niezależni Konsultanci Arbonne.

Produkty Arbonne sprzedawane są przez sieć Niezależnych Konsultantów Arbonne, z których każdy jest niezależnym dystrybutorem produktów i usług Arbonne. Zakupy online są realizowane i sprzedawane bezpośrednio przez Arbonne z przyporządkowaniem zakupu do danego Konsultanta Arbonne. W celu dokonania zakupów towarów lub usług Arbonne nie jest konieczne uzyskiwanie statusu Niezależnego Konsultanta. Jeśli chcesz zostać Niezależnym Konsultantem Arbonne w Polsce, wejdź na stronę arbonne.pl, aby zarejestrować się i zawrzeć Umowę Konsultanta Arbonne. Żeby uzyskać status Niezależnego Konsultanta Arbonne, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat.

4. Strony Konsultantów.

Konsultanci Arbonne mogą tworzyć własne strony internetowe wyłącznie przy użyciu specjalnego oprogramowania do replikowania stron internetowych, udostępnianego przez Arbonne po zawarciu Umowy Konsultanta Arbonne. Wyłączną odpowiedzialnością Konsultanta Arbonne jest zapewnienie, żeby zawartość jego strony była właściwa i w pełni zgodna z zasadami Arbonne, przepisami i procedurami, a także w szczególności z mającymi zastosowanie w Polsce przepisami prawa i zarządzeniami. Nie kontrolujemy zawartości tych stron. ARBONNE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ ALBO ZWIĄZANEJ ZE STRONAMI KONSULTANTÓW ARBONNE. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH STRON KONSULTANTÓW, W TYM GWARANCJI POKUPNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA OŚWIADCZENIACH ANI ZAPEWNIENIACH ZAWARTYCH NA STRONACH KONSULTANTÓW.

5. Opinie.

Opinie mogą odzwierciedlać rzeczywiste doświadczenia każdej osoby, mogą być nietypowe lub mieć zabarwienie humorystyczne. Nie kontrolujemy ani nie zatwierdzamy takich opinii.

6. Zakupy Online.

Jeżeli użytkownik założy w Arbonne konto online, otrzyma Numer Identyfikacyjny Arbonne (Arbonne ID). Konsultanci Arbonne, Klienci Preferencyjni oraz Klienci, którzy chcą mieć dostęp do informacji na swoim koncie online, muszą podać hasło. Numer Identyfikacyjny Arbonne oraz hasło należy zachować w poufności. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie czynności podejmowane z wykorzystaniem jego Numeru Identyfikacyjnego Arbonne. Należy niezwłocznie powiadomić Arbonne o wszelkich zaistniałych albo usiłowanych nieupoważnionych przypadkach wykorzystania jego Numeru Identyfikacyjnego Arbonne. Wszystkie zamówienia na towary Arbonne są objęte warunkami umowy przewozowej, co oznacza, że ryzyko przypadkowego zagubienia towarów oraz prawo własności przechodzi na użytkownika w momencie przekazania przez nas przesyłki firmie przewozowej.

Mamy prawo dezaktywacji Numeru Identyfikacyjnego Arbonne użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli w naszym przekonaniu dopuścił się on naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

7. Zasady gwarancji produktu dla Klienta.

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy jest zapewniona w odniesieniu do wszystkich Produktów, które zostały kupione u Niezależnego Konsultanta Arbonne albo na stronie arbonne.com. Klienci, którzy nie są w pełni zadowoleni z Produktu kupionego u Niezależnego Konsultanta Arbonne, mogą zwrócić ten Produkt swojemu Niezależnemu Konsultantowi Arbonne w celu wymiany lub uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od daty dokonania zakupu (zwrot nie obejmuje opłat za przesyłkę). Produkty, które Klient kupił na stronie arbonne.com, można zwrócić bezpośrednio do firmy Arbonne w celu wymiany lub uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od daty dokonania zakupu. Do zwracanego Produktu musi być dołączony podpisany i całkowicie wypełniony Formularz Zwrotu Produktu. Procedura zwrotu zajmuje maksymalnie 28 dni od daty otrzymania przez Arbonne powiadomienia o zwrocie Produktów. Produkty promocyjne oraz Prezenty mogą nie być objęte opcją zwrotu, ale mogą, za zgodą Arbonne, zostać wymienione na przedmiot o takiej samej wartości.

8. Regulamin zwrotu i wymiany towarów w Polsce

GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA Z PRODUKTU

Arbonne oferuje czterdziestopięciodniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie produkty Arbonne sprzedawane na rzecz Klientów. Klienci, którzy nie są w pełni zadowoleni mogą zwrócić zakupione produkty do swojego Niezależnego Konsultanta Arbonne w terminie 45 dni od daty zakupu przez Klienta i w takim przypadku uzyskają pełny zwrot pieniędzy. Do produktu musi być załączony podpisany i kompletny Formularz Zwrotu Produktu. Opłaty za przesyłkę nie są zwracane w odniesieniu do zamówień odwołanych później niż w terminie czternastu dni od dostawy produktów. Czas przetwarzania zwrotu to 28 dni. Produkty promocyjne oraz prezenty nie są objęte możliwością wymiany, ale według uznania Arbonne mogą zostać zamienione na przedmioty o tej samej wartości. Niniejsza procedura nie narusza żadnych ustawowych praw Klienta.

POLITYKA ZWROTÓW NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA

Arbonne zwróci koszt albo dokona wymiany wszelkich nieużywanych produktów sprzedanych na rzecz Niezależnego Konsultanta Arbonne, które są w stanie umożliwiającym ich dalszą odsprzedaż i które zostaną zwrócone Arbonne w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia na produkty przez Niezależnego Konsultanta Arbonne. Niezależny Konsultant Arbonne może odstąpić od zamówienia produktów poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia do Arbonne International, LLC c/o Arbonne Polska Unit 16 Basset Court, Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, Anglia, w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

Ponadto, jeżeli Niezależny Konsultant Arbonne wypowie Umowę Konsultanta Arbonne z Arbonne, Niezależny Konsultant Arbonne ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w okresie dwunastu miesięcy przed datą wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie Konsultanta Arbonne. Do zwracanych produktów załączona musi być pisemna i podpisana rezygnacja Niezależnego Konsultanta Arbonne albo pismo, w którym oświadcza on, że nie chce przedłużać Umowy. Produkty i Materiały Pomocnicze zwracane w chwili wypowiedzenia Umowy muszą być zakupione w okresie 12 miesięcy poprzedzających wypowiedzenie i muszą znajdować się w Stanie Umożliwiającym Odsprzedaż (jak zdefiniowano to w punkcie 11) i zostaną odkupione za 100% ceny zapłaconej przez Niezależnego Konsultanta pomniejszonej o wynagrodzenie uzyskane przez Niezależnego Konsultanta w związku z zakupem zwracanych Produktów i Materiałów Pomocniczych. Ponadto, Arbonne jest uprawniona do dokonania innych potrąceń przysługujących jej wierzytelności, o ile takie będą istniały. Potrącenia dotyczą, w szczególności, kwot opisanych w punkcie 8.3 Odzyskiwanie Prowizji i Bonusów.

9. Zezwolenie w zakresie praw autorskich.

Zezwala się na przeglądanie Stron przez Internet, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu. Ponadto, Konsultanci Arbonne niniejszym otrzymują pozwolenie na pobieranie obrazów produktów oraz obrazów botanicznych. Obrazy przedstawiające ludzi albo zawierające wizerunek modeli nie mogą być pobierane ze względu na prawa autorskie. Kopie pobrane albo zaczerpnięte z literatury Arbonne muszą być wykorzystane dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wydrukowane albo napisane. Zmiana jednego lub dwóch słów może spowodować zmianę rzeczywistego znaczenia albo definicji. W przypadku pobierania informacji ze Stron, wszelka Zawartość, dane albo pliki będące częścią, albo wygenerowane przez Strony stanowiące własność Arbonne, pozostają własnością Arbonne i Arbonne zachowuje wszelkie prawa własności do takich informacji. Wszelkie inne prawa pozostają również zastrzeżone.

10. Znaki towarowe.

Wszelka Zawartość, nazwy produktów, znaki towarowe, znaki usługowe oraz logo znajdujące się na Stronach, o ile nie wskazano inaczej, stanowią własność albo są objęte ważną licencją spółki Arbonne. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo stanowiące własność stron trzecich pozostają własnością takich stron trzecich.

11. Przyjmowanie Pomysłów.

Jeżeli użytkownik zgłasza jakiekolwiek pomysły, sugestie albo opinie do Arbonne, mamy prawo wykorzystania przedstawionej przez niego zawartości nieodpłatnie oraz w sposób, w jaki uznamy to za stosowne, łącznie z publikacją w Internecie. Można zamieszczać pomysły i materiały na Stronach, wyłącznie jeżeli uzyskano odpowiednie pozwolenia w zakresie praw autorskich i w pozostałym zakresie na zamieszczenie takich materiałów albo zezwolenie Arbonne na wykorzystanie takich materiałów bez ograniczeń. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie naruszał praw stron trzecich, w szczególności, prawa do prywatności, prawa do upubliczniania oraz praw własności intelektualnej i praw własności, takich jak prawa własności i prawa do znaków towarowych.

12. Polityka Ochrony Danych / Polityka Cookie.

Arbonne posiada surowe polityki ochrony danych klientów, które zostały opisane w naszej Polityce Ochrony Danych oraz Polityce Cookie (dostępnych na naszej Stronie, jak również po kliknięciu w link w pierwszej linijce niniejszych Warunków) i stanowią integralną część niniejszych Warunków. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ zawierają one istotne postanowienia, które się do ciebie stosują.

Zgadzasz się na objęcie cię naszą Polityką Ochrony Informacji. Zgodnie z jej postanowieniami, nie możesz zbierać, przekazywać ani gromadzić danych osobowych ani informacji zbiorczych, takich jak adres internetowy czy adres email, dotyczących Niezależnych Konsultantów Arbonne albo ich klientów lub innych użytkowników.

13. Postanowienia Antyspamowe.

Arbonne surowo zabrania wysyłania niezamawianej, grupowo wysyłanej poczty elektronicznej (spam). Spam dla celów niniejszego Regulaminu rozumiany jest jako wysłanie dziesięciu lub większej liczby wiadomości o podobnej treści do osób, podmiotów, grup dyskusyjnych, forów, list mailingowych albo innych grup lub list, bez uzyskania uprzedniej zgody od użytkownika danego adresu email, chyba że ustanowiona została uprzednio osobista albo biznesowa relacja z posiadaczem danego adresu email. Arbonne zabrania również wykorzystywania nieprawdziwych tytułów wiadomości email jak również fałszowania, podrabiania albo zmieniania źródła jakiegokolwiek e-maila związanego ze spółką Arbonne lub jej produktami i usługami. Arbonne zabrania angażowania się w jakiekolwiek z wyżej wymienionych działań przy wykorzystaniu usług innego dostawcy, serwerów remailer, jak i w inny sposób.

JEŻELI UŻYTKOWNIK ALBO JAKAKOLWIEK ZNANA MU OSOBA OTRZYMAŁA „SPAM” OD OSOBY SPRZEDAJĄCEJ ALBO PRZEDSTAWIAJĄCEJ PRODUKTY LUB USŁUGI ARBONNE, PROSIMY O NATYCHMIASTOWY KONTAKT W CELU PODJĘCIA ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ.

14. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ARBONNE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI POKUPNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ARBONNE, NINIEJSZEJ STRONY, INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE, INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONACH PROGRAMU MYARBONNE.COM CZY MOŻLIWOŚCI ARBONNE (ŁĄCZNIE RAZEM „SERWIS”).

SERWIS JEST DOSTARCZANY W FORMIE „JAKA JEST”. UŻYTKOWNIK POLEGA NA NINIEJSZYM SERWISIE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. PORADY, OPINIE ORAZ OŚWIADCZENIA NIE POWINNY BYĆ BRANE POD UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU ISTOTNYCH, OSOBISTYCH, ZDROWOTNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH DECYZJI. NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY ODPOWIEDNIEGO SPECJALISTY W CELU UZYSKANIA PORADY ODPOWIADAJĄCEJ DANEJ SYTUACJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ ORAZ BŁĘDÓW. MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA, POMINIĘCIA, PRZERWY I NIEŚCISŁOŚCI W INFORMACJACH ALBO INNYCH MATERIAŁACH, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ RYZYKO UTRATY, W TYM UTRATY DANYCH, WYNIKAJĄCE Z POBIERANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY ORAZ Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY ALBO Z SERWISU. CHOCIAŻ STARAMY SIĘ PODEJMOWAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W CELU ZAPOBIEŻENIA WPROWADZENIU WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW DO NINIEJSZEGO SERWISU, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE ZAPEWNIAMY, ŻE NINIEJSZY SERWIS LUB MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ Z NIEGO POBRANE, NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ TAKICH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE POWYŻSZYM.

NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ZAKRESIE STRON POSZCZEGÓLNYCH KONSULTANTÓW, W TYM NIE DAJEMY GWARANCJI POKUPNOŚCI ANI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA OŚWIADCZENIACH ANI ZAPEWNIENIACH ZAWARTYCH NA STRONACH KONSULTANTÓW.

SUKCES FINANSOWY ALBO PORAŻKA KAŻDEGO NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA ARBONNE ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD JEGO INDYWIDUALNEGO WYSIŁKU. NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI ANI PROGNOZ W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH ZAROBKÓW. ANI ORGANIZATOR ANI UCZESTNIK SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ NIE MOŻE NAMAWIAĆ JAKIEJKOLWIEK OSOBY DO DOKONANIA PŁATNOŚCI NA PODSTAWIE OBIETNICY, ŻE OTRZYMA KORZYŚCI Z POZYSKANIA INNYCH OSÓB DO UCZESTNICTWA W SYSTEMIE. NIE MOŻNA DAĆ SIĘ ZWIEŚĆ TWIERDZENIOM, ŻE WYSOKIE ZAROBKI SĄ ŁATWO OSIĄGALNE.

15. Procedura reklamacyjna.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Strony należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne na adres Arbonne wskazany w części „Powiadomienia”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Arbonne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Arbonne. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Arbonne w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Rozwiązywanie sporów.

Wszelkie spory albo roszczenia dotyczące Arbonne, jej przeszłych i obecnych podmiotów powiązanych, członków władz, dyrektorów, pracowników, inwestorów, dystrybutorów albo sprzedawców, jej planu marketingowego lub planu wynagradzania, jej produktów, praw i obowiązków Konsultantów i Arbonne, jak również wszelkie inne roszczenia oraz podstawy do wniesienia powództwa dotyczące wykonywania przez Konsultanta albo Arbonne praw i obowiązków wynikających z Umowy Konsultanta albo Zasad i Procedur, albo zakupu produktów, strony w pierwszej kolejności będą próbowały rozwiązać polubownie.

Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany polubownie, strony będą związane, a niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem polskim, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w zakresie wszelkich sporów wynikających z korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony albo innego stosunku umownego.

17. Zrzeczenie się.

Żadne opóźnienie w wykonaniu albo niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jej prawa wynikającego z naruszenia przez drugą stronę warunków niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na wykonanie takiego prawa i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się go. Warunki niniejszego Regulaminu mogą być zniesione albo zmienione wyłącznie na piśmie i wyłącznie przez stronę, która jest uprawniona do korzyści płynących z warunków będących przedmiotem zniesienia albo zmiany. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie środki prawne określone w niniejszym Regulaminie są kumulatywne i nie zastępują jakichkolwiek środków dostępnych stronom na podstawie przepisów prawa, zasady słuszności lub na innej podstawie.

18. Niewykonalność.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, albo jakiekolwiek słowo, fraza, wyrażenie, zdanie, albo jakakolwiek jego część zostanie uznana za niewykonalną albo nieważną z jakiegokolwiek powodu, wtedy, przy założeniu, że główne postanowienia niniejszego Regulaminu nie zostały zmienione w nieuzasadniony sposób, takie postanowienie albo jego część zostanie zmodyfikowana albo usunięta tak, żeby zmieniony Regulamin był zgodny z prawem oraz wykonalny w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa.

19. Rozbieżności.

Jeżeli w jakimkolwiek czasie użytkownik zgodził się lub zgadza na związanie go Umową Konsultanta Arbonne, w zakresie rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy Konsultanta a warunkami niniejszego Regulaminu, przeważające będą warunki Umowy Konsultanta Arbonne.

20. Powiadomienia.

Arbonne International, LLC („Arbonne”), firma zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych z siedzibą w: 9400 Jeronimo Road, Irvine, Kalifornia 92618, Stany Zjednoczone jest organizatorem systemu sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Towary, które są sprzedawane w ramach niniejszego systemu, to produkty do pielęgnacji skóry i produkty kosmetyczne do makijażu produkowane lub dostarczane przez Arbonne oraz takie inne towary i usługi, jakie Arbonne może sprzedawać w danym czasie. Można skontaktować się z nami pisząc lub dzwoniąc do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej:

Arbonne International, LLC
c/o Arbonne Polska
Unit 16 Basset
Court, Loake Close,
Grange Park, Northampton,
NN4 5EZ, Anglia
00 800 7060 5060

Można również wypełnić formularz internetowy na naszej stronie pod adresem arbonne.pl.

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ KOPIĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU DLA WŁASNYCH CELÓW ARCHIWIZACYJNYCH ORAZ REGULARNIE ODWIEDZAĆ STRONY W CELU SPRAWDZENIA CZY NIE WPROWADZONO JAKICHKOLWIEK ZMIAN DO REGULAMINU.

Arbonne jest dumnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) i przestrzega wszelkich zasad Kodeksu Etycznego PSSB. Więcej informacji można znaleźć na stronie pssb.pl.

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
WARUNKI | POLITYKA PRYWATNOŚCI | NASZ ŁAŃCUCH DOSTAW | bezpieczeństwo |

© 2020 ARBONNE INTERNATIONAL, LLC